تعاریف مربوط به انواع پروانه ساختمانی

پروانه ساختمانی : مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر میگردد.

 تخریب و بازسازی : پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر اساس طرح تفصیلی صادر میگردد.

اضافه اشکوب : مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل : مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و ... صادر میگردد.

تعمیرات : پروانه ای که به منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزیی و کلی صادر گردد.

تمدید پروانه : در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و با عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه : در صورت تقاضای  مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده  بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام میگردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.

تعویض مهندس ناظر یا مجری : در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر میگردد.

/ 0 نظر / 27 بازدید